Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

Skontaktuj się z nami

mail: mp@biometan.org

tel. +48 608550931

 

 

 

 

Celami Stowarzyszenia są:
 

 • rozwój produkcji i wykorzystywania biometanu,  jako odnawialnego, niekopalnego źródła energii otrzymywanej z biomasy.
 • wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie wytwarzania biometanu oraz jego wykorzystania.
 • ochrona środowiska poprzez wspieranie wdrażania nowoczesnych technologii produkcji i wykorzystania biometanu.
 • zwiększanie świadomości społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych co do znaczenia wszelkich form odnawialnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem produktów gazowych z biomasy, w tym biogazu i biometanu rolniczego
 • zwiększenie dostępu mieszkańców obszarów wiejskich do źródeł czystej energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności poprzez gazyfikację gmin wiejskich
 • zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności metanu i dwutlenku węgla,  poprzez maksymalizację energetycznego przetwarzania biomasy w procesie fermentacji beztlenowej
 • propagowanie zwiększania niezależności energetycznej Polskim w drodze zwiększania udziału krajowego biometanu w zużyciu gazu ogółem
 • wspieranie i udział we wszelkich inicjatywach mających na celu uzasadnioną ekonomicznie produkcję i wykorzystanie biowodoru
 • wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie wykorzystania metanu kopalnianego jako gazu sieciowego oraz procesów gazyfikacji węgla, podstawowego źródła energii dla Polski
 • popieranie wszelkich rozwiązań zwiększających udział energii odnawialnej w transporcie, w tym pojazdów napędzanych CBG oraz elektrycznych, czerpiących energię z odnawialnych źródeł energii
 • opiniowanie i wspomaganie działań władz państwowych i samorządowych zmierzających do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych oraz nowoczesnej energetyki konwencjonalnej.

biometan@biometan.org

+48 608550931